Sök

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR JURIDISK RÅDGIVNING

Hillertz juridik & dataskydd AB
2022:1 publicerade 20240126

1. Tillämplighet 
Dessa allmänna villkor gäller mellan Hillertz juridik & dataskydd AB (Hillertz juridik), 559293-4854, och den uppdragsgivare (”Kunden”) som anlitar Hillertz juridik för ett uppdrag. Kunden anlitar aldrig en enskild jurist på byrån som så, utan uppdragsförhållandet gäller alltid mellan Hillertz juridik som företag och Kunden. När Kunden anlitar Hillertz juridik anses Kunden ha accepterat dessa villkor. Om uppdrag från Kund tillkommer, utökas, ändras eller på annat sätt modifieras är dessa villkor tillämpliga även avseende dessa och behöver inte kommuniceras i varje enskilt fall. Vid motsättning mellan dessa Allmänna villkor för juridisk rådgivning och vad som överenskommits genom accepterande av offert, utskick av uppdragsbekräftelse eller annan separat handling mellan parterna, gäller Allmänna villkor i den utsträckning frågorna inte reglerats i den separata överenskommelsen.

2. Uppdragets omfattning 
Kunden anlitar Hillertz juridik genom en muntlig eller skriftlig förfrågan om rådgivning eller biträde. På förfrågan lämnar Hillertz juridik en offert avseende arbetet. Offerten ska accepteras för att vara bindande mellan parterna. Hillertz juridik lämnar vid behov en uppdragsbekräftelse, skriftlig eller muntlig, som definierar uppdraget. Uppdragsbekräftelse innehåller som huvudregel en kortare uppdragsbeskrivning och omfattning, tillämpligt arvode och faktureringsvillkor i den mån det avviker från detta avtal. Vanligtvis gäller uppdraget tills vidare. Hillertz juridik avgör hur uppdraget ska utföras inom ramen för uppdragsbekräftelsen. I de fall uppdraget ska fullgöras i rollen som resurskonsult hos Kunden, under arbetsledning av Kunden, avgör Kunden hur arbetet ska genomföras och ansvarar också som huvudregel för såväl arbetsledning som resultat. Omfattningen av uppdraget kan komma att ändras under ärendets gång. Hillertz juridik ska inhämta Kundens godkännande avseende åtgärder utanför ramen för uppdraget. Skulle sådant samtycke inte kunna inhämtas får Hillertz juridik vidta åtgärder som är nödvändiga för uppdragets utförande. 

3. Utförande av tjänsterna 
Kunden ska lämna Hillertz juridik all nödvändig information samt ta fram den information som Hillertz juridik efterfrågar. Kunden ansvarar för riktigheten av information och handlingar som lämnats av såväl Kunden som tredje part, om inte annat skriftligen avtalats. Hillertz juridiks rådgivning är anpassad efter de specifika förutsättningar som föreligger, den information som Kunden lämnat samt gällande lagstiftning. Kunden ska därför inte använda sig av råd i annat ärende än det som Hillertz juridik anlitats för. Rådgivning avseende andra jurisdiktioner än den svenska tillhandahålles enbart om, och i den omfattning, sådan rådgivning specifikt omfattas av Hillertz juridiks uppdragsbekräftelse/offert. Hillertz juridik kan emellertid ge generella upplysningar om vissa frågor i andra länder. Sådana upplysningar ska enbart ska ses som allmän vägledning. Hillertz juridik uppdaterar som utgångspunkt inte lämnad information mot bakgrund av förändrat rättsläge, om detta inte särskilt efterfrågats och omfattas av uppdragsbekräftelsen/offerten eller får anses ingå i ett löpande arbete som resurskonsult under tiden kontraktet löper. 

4. Kommunikation och säkerhet 
Hillertz juridik kommunicerar ofta med Kunden och andra involverade i ärendet via internet. För att skydda handlingar och information arbetar Hillertz juridik i ett krypterat datorsystem men kommunikation via internet kan innebära viss säkerhetsrisk. Önskar Kunden att kommunikation sker på annat sätt än via internet ska denne meddela Hillertz juridik detta. Hillertz juridik ansvarar inte för de risker som kommunikation via internet medför. Virusfilter och andra säkerhetssystem kan komma att filtrera ut även vanlig e-post. Därför uppmanas Kunden att följa upp och få bekräftat att e-post med viktig information nått Hillertz juridik. Vid mer omfattande uppdrag som resurskonsult ansvarar Kunden för att bedöma vilka arbetsverktyg som Konsulten kan behöva för att fullgöra uppdraget samt att tillställa Konsulten dessa arbetsverktyg i den mån det bedöms lämpligt. Exempelvis telefon och dator med VPN-anslutning, e-postkonto i kundens miljö etc. 

5. Oberoende 
Hillertz juridik ska tillvarata och företräda Kundens intressen och ska till dess uppdrag slutförts eller avbrutits vara oberoende av och inte ha ekonomiska eller andra intressen i eller tillsammans med juridisk eller fysisk person som utgör eller kan komma att utgöra Kundens motpart i anledning av uppdraget. Hillertz juridik ska underrätta Kunden om omständighet som kan befaras komma i konflikt med dess oberoende. Att oberoende inte kan garanteras kan utgöra grund för nekande eller uppsägning av uppdrag. 

6. Sekretess 
Hillertz juridik förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information som erhålls från Kunden eller som annars framkommer vid utförande av uppdraget. Med “konfidentiell information” avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för; 1. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Hillertz juridiks sida mot innehållet i detta avtal; 2. upplysning, som Hillertz juridik kan visa att de redan kände till innan de mottog den från Kunden; 3. upplysning, som Hillertz juridik mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av konfidentialitetsåtgande i förhållande till denne. 4. Konfidentiell information får användas av Hillertz juridik där denne agerar för egen eller Kundens del, till exempel i en domstolsprocess eller om det på annat sätt krävs inom ramen för uppdraget. I fall som avses under punkten 3 ovan har dock Hillertz juridik inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från Kunden enligt detta avtal. Hillertz juridik förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Vidare ska Hillertz juridik på ett betryggande sätt hantera konfidentiell information och databärande media. 

Ovanstående åtagande gällande konfidentialitet gäller även för Kund gentemot Hillertz juridik. 

7. Arvode och fakturering 
Arvoden fastställs vanligtvis utifrån flera faktorer, som exempelvis nedlagd tid, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet, komplexitet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, tidspress och uppnått resultat samt eventuella risker. Arvodet för det specifika uppdraget anges i Uppdragsbekräftelsen. Debitering sker som huvudregel för påbörjad halvtimme. Hillertz juridik får justera timarvode under pågående uppdrag efter information till Kunden. Fakturering sker även för utlägg och kostnader i ärenden, exempelvis för reseersättning, ansökningsavgifter etc. om inget annat avtalats. Fakturering sker vanligen månadsvis med betalningstid om femton dagar från fakturadatum. 

Hillertz juridik har rätt att fakturera för arbete såväl löpande som efter avslutat uppdrag. Hillertz juridik förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning, samt att kräva säkerhet ställs för framtida kostnader, vilken sedan avräknas. Sådan begäran utgör aldrig en uppskattning av ärendets totala kostnader. En grov uppskattning kan göras av kostnaderna i ett ärende om Kunden ber om det. Sådan uppskattning är inte ett fast pris, utan uppdragets art kan medföra att uppskattningen måste justeras betydligt. 

Fakturerat belopp ska vara inbetalt till Hillertz juridik på angivet sätt senast den förfallodag som anges på fakturan. Efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Hillertz juridik får debitera lagstadgad påminnelseavgift och förseningsersättning om 450 kr vid försenad betalning. Om beloppet inte har betalats på förfallodagen förbehåller sig Hillertz juridik rätt att inte utföra ytterligare arbete i ärendet innan full betalning skett. En utebliven betalning ses inte som en begäran om avslutande av uppdraget. Kunden är skyldig att betala för samtligt utfört arbete i ärendet när det avslutats, oavsett anledning till uppdragets avslutande. I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive arvoden för juridiskt biträde eller advokat). Oavsett om Kunden är vinnande eller förlorande part måste Kunden alltid betala för de tjänster Hillertz juridik utfört och för de kostnader Hillertz juridik haft i samband med att Hillertz juridik företrätt Kunden i domstolsprocessen eller skiljeförfarandet. Hillertz juridiks arvode och kostnader kan finansieras genom att Kunden tar i anspråk en försäkring omfattande rättsskydd. Oaktat sådan försäkring är Kunden skyldig att betala full ersättning till Hillertz juridik. Betalning erläggs månadsvis om inte annat är överenskommet. 

8. Immateriella rättigheter m.m. 
Immateriella rättigheter till dokument och arbetsresultat som genererats i ett uppdrag tillhör Hillertz juridik. Kunden har rätt att använda resultaten inom ramen för uppdraget men får inte använda eller sprida det utanför uppdragets ram. Efter Kundens skriftliga samtycke har Hillertz juridik har rätt att använda Kundens logotyp, näringskännetecken och varumärke i marknadsföringssammanhang, såsom vid angivande av referenskunder på webbplats och i andra kontexter. 8. Utomstående rådgivare och konsulter Hillertz juridik har rätt att anlita extern konsult att bistå i ärendets genomförande. Om en konsult anlitas agerar denne oberoende av Hillertz juridik. Extern konsult anlitas för Kundens räkning och Hillertz juridik ansvarar inte för sådan konsult, och inte heller för offert lämnad av extern konsult oavsett rekommendationer. 

9. Ansvar 
Hillertz juridik ska utföra uppdraget efter bästa förmåga och ansvarar inte för ett visst resultat eller en viss utgång av uppdraget. Kunden åtar sig att följa villkoren i detta avtal samt i övrigt agera på ett professionellt och korrekt sätt. Uppdragsförhållandet är alltid med Hillertz juridik och inte med någon annan till Hillertz juridik associerad juridisk eller fysisk person (även om Kundens utryckta eller underförstådda avsikt är att tjänsterna utförs av vissa specifika personer). Således ansvarar ingen annan än Hillertz juridik för de tjänster som Hillertz juridik tillhandahåller. 

Hillertz juridik ansvarar endast för skada vid avtalsbrott som orsakats Kunden genom uppsåt eller grov oaktsamhet vid utförande av uppdraget. Hillertz juridiks ansvar endast för skador på Kundens egendom som orsakats Kunden genom Hillertz juridiks oaktsamhet eller försummelse. Hillertz juridik ansvarar dock aldrig för indirekt skada såsom exempelvis, men inte begränsat till, inkomstförlust, utebliven vinst eller kostnad för anlitande av annan rådgivare/konsult etc. Hillertz juridik ansvarar inte heller för Kundens förlust av data. 

För det fall att Kunden eller Hillertz juridik avslutar uppdrag på grund av Kundens dröjsmål med betalning, om Kunden lämnat oriktig information eller om förtroendet inte kvarstår mellan parterna så ansvarar Hillertz juridik inte för någon som helst skada, av vilket slag vara må, som kan uppkomma med anledning av Kundens avtalsbrott och/eller att uppdraget avslutas. 

Hillertz juridik ansvarar aldrig för skada som uppkommer på grund av felaktig eller ofullständig information lämnad av Kunden. Hillertz juridik ansvarar inte heller för skada som uppkommer på grund av att Kunden använder resultatet eller givna råd i andra sammanhang än de som omfattas av uppdragsbekräftelsen. 

Kunden ska hålla Hillertz juridik skadelöst gällande krav från tredje man, inbegripet men inte begränsat till intrång i annans rätt. Hillertz juridik ansvarar inte för förlust som orsakas Kunden genom påförande av skatt, skattetillägg, sanktionsavgifter eller annat. Hillertz juridik ansvarar inte heller för skada som uppkommer på grund av att lagar följs, exempelvis om Hillertz juridik anmäler misstankar om penningtvätt eller annan anmälningspliktig brottslighet. 

Bryter Kunden mot avtalet har Hillertz juridik, oavsett om uppsåt eller oaktsamhet kan visas eller inte, rätt till skadestånd för all skada som Hillertz Juridik orsakats med anledning av Kundens avtalsbrott. Vid väsentligt avtalsbrott från Kundens sida har Hillertz juridik dessutom rätt att säga upp uppdraget omedelbart. Dröjsmål med betalning överstigande ett belopp om 50 000 kr är alltid att anse som ett väsentligt avtalsbrott. 

Hillertz juridik ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av sådana omständigheter som ligger utanför Hillertz juridiks kontroll, såsom exempelvis strömavbrott, sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga, brand, trafikolycka, översvämning, förlust av data etc. 

Hillertz juridiks ansvar för skador som orsakats Kunden på grund av avtalsbrott är alltid begränsat till fem (5) gånger arvodet för uppdraget, dock till ett maximalt belopp om en och en halv (1,5) miljon kronor. Hillertz juridiks ansvar för skada ska sättas ned med belopp som motsvarar vad Kunden kan erhålla genom försäkring som tecknats eller borde ha tecknats av Kunden. 

Hillertz juridiks ansvar för skador på Kundens egendom som orsakats Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse av Hillertz juridik eller dennes anställda är begränsat till 20 000 kr. Hillertz juridiks ansvar för skada på egendom ska sättas ned med belopp som motsvarar vad Kunden kan erhålla genom försäkring som tecknats eller borde ha tecknats av Kunden. 

10. Personuppgifter 
Hillertz juridik är personuppgiftsansvarig för den behandling som avser Kundens personuppgifter, samt de uppgifter som Kunden förser Hillertz juridik med inom ramen för ärendet. Uppgifterna kommer att användas vid ärendehantering, i handlingar och e-post, i redovisning, affärsutveckling, Kundanalyser och liknande. Kundens kontaktuppgifter kan även användas för att skicka Kundanpassad nyhetsinformation och andra erbjudanden kring de tjänster som Hillertz juridik erbjuder. För mer detaljerad information om Hillertz juridiks behandling av personuppgifter, se Hillertz juridiks Integritetspolicy på hillertzjuridik.se. För de fall Hillertz juridik utför uppdrag under arbetsledning av Kunden på ett sätt som är att jämställa med andra anställda i Kundens verksamhet är Kunden personuppgiftsansvarig och konsulten som en person som behandlar personuppgifter under Kundens överinseende, det vill säga Hillertz juridik är i dessa fall inte att betrakta som personuppgiftsbiträde vid hantering av personuppgifter som förekommer i kundens verksamhet.

11. Avslutande av uppdraget 
Såväl Kunden som Hillertz juridik har när som helst rätt att avsluta uppdraget när det gäller enskilda ärenden där Hillertz juridik företräder Kunden. För uppdrag som är tidsbestämda eller uppdrag där Hillertz juridik utgör resurskonsult hos Kunden eller fullgör uppdrag som DPO/dataskyddsombud gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad från det att en skriftlig uppsägning tillställts andra parten. Några särskilda skäl för uppsägning krävs inte. Kunden är skyldig att betala upparbetat arvode och samtliga kostnader som uppkommit fram till tidpunkten för uppdragets avslutande. Kunden är också skyldig att betala sådant arvode och sådana kostnader som är förenade med att ärendet på uppdrag av Kunden överlämnas till ett eventuellt nytt biträde eller ny konsult. 

12. Reklamation, klagomål m.m. 
Om Kunden vill framställa klagomål avseende uppdragets utförande (avtalsbrott) ska denne vända sig till byråns ägare snarast möjligt. Kunden ska framställa reklamation skriftligen senast inom trettio (30) dagar från det att Kunden upptäckt felaktigheter i uppdragets utförande. Reklamation eller krav får aldrig framställas senare än nittio (90) dagar efter faktureringsdatum på Hillertz juridiks sista faktura i ärendet. Sker reklamation inte i rätt tid har Kunden försuttit sin rätt att göra gällande avtalsbrott. Reklamation befriar inte Kunden från skyldighet att betala för utfört arbete. Om Kundens krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot Kunden, ska Hillertz juridik eller Hillertz juridiks försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Kundens räkning. Detta förutsatt att Hillertz juridik med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen – håller Kunden skadeslös. Om Kunden bemöter, reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan Hillertz juridiks samtycke, ska Hillertz juridik inte ha något ansvar för kravet. Om Hillertz juridik eller Hillertz juridiks försäkringsgivare utbetalar ersättning till Kunden med anledning av Kundens krav ska Kunden, som villkor för utbetalningen, till Hillertz juridik eller Hillertz juridiks försäkringsgivare, överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

13. Penningtvätt m.m. 
Hillertz juridik hanterar inte Kundmedel. I den mån Hillertz juridiks verksamhet omfattas av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska kontroll göras av identitet, uppgift om verklig huvudman, information om art och syfte med uppdraget samt tillgångars ursprung. Åtgärder för att verifiera lämnade uppgifter kommer att vidtas. Under vissa omständigheter är Hillertz juridik skyldig att anmäla misstanke till Finanspolisen. I de fall det finns misstanke om att det föreligger penningtvätt eller finansiering av terrorism kommer Hillertz juridik att avböja och/eller frånträda uppdrag och är även förhindrad att underrätta Kunden om att misstanke föreligger eller om att anmälan till Finanspolis har gjorts eller kommer att göras. 14. Meddelanden Reklamation, begäran om skadestånd och frågor gällande avtalsvillkoren m.m. ska skickas till e-post katarina@hillertzjuridik.se. Meddelanden anses kommit Hillertz juridik tillhanda vid avsändande av detsamma om dess mottagande har behörigen bekräftats av Hillertz juridik. Meddelanden till Kunden ska skickas till e-postadress som används av Kunden. Meddelanden anses kommit Kunden tillhanda vid avsändande av detsamma. 

14. Avtalets omfattning, bestämmelses ogiltighet och ändringar i avtalsvillkor 
Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande och dessa villkor ersätter eventuella skriftliga och muntliga åtaganden som föregått avtalet. Om någon del eller villkor i detta avtal skulle anses ogiltigt innebär det inte att hela avtalet är ogiltigt utan skälig jämkning av avtalet i förhållande till ogiltigheten ska istället ske. Hillertz juridik förbehåller sig rätten att från tid till annan revidera dessa allmänna villkor, varefter den nya versionen kommer att gälla för uppdrag som påbörjas efter att reviderad version trätt i kraft. Den reviderade versionen träder i kraft efter att den publicerats på hillertzjuridik.se. 16. Tillämplig lag och tvist Tvister med anledning av dessa allmänna villkor ska hänskjutas till avgörande av svensk allmän domstol med Lunds tingsrätt som första instans. Allmänna villkor, uppdragsbekräftelse, resultat av uppdrag och rådgivning ska i sin helhet regleras och tolkas enligt svensk rätt. Utan att det påverkar ovanstående forumbestämmelse får Hillertz juridik vid indrivning av fordringar göra det via inkassobolag, Kronofogden eller annan behörig myndighet.

Allmänna villkor GDPR-akuten

Hillertz juridik & dataskydd AB, 
2024:1 publicerade 240716

1. Tillämplighet 
Dessa allmänna villkor gäller mellan Hillertz juridik & dataskydd AB (Hillertz juridik), 559293-4854, och den organisation (”kunden”) som anmält deltagande till, och/eller under tiden som Kunden deltar i workshops och tar del av rådgivning och mallar i enlighet med konceptet GDPR-akuten (nedan refererat till som ”GDPR-akuten” eller ”programmet”) från det att programmet startar till dess att det avslutas. När Kunden anmäler sig för deltagande i GDPR-akuten anses Kunden ha accepterat dessa villkor. För rådgivning och uppdrag som inte omfattas av GDPR-akuten gäller istället Hillertz juridiks Allmänna villkor för juridisk rådgivning. Vid motsättning mellan dessa villkor och vad som särskilt överenskommits gällande deltagande i GDPR-akuten genom accepterande av offert, utskick av uppdragsbekräftelse eller annan separat handling mellan parterna, gäller dessa villkor i den utsträckning frågorna inte reglerats i den separata överenskommelsen. 

2. Förutsättningar för deltagande och genomförande 
Kunden anmäler sitt deltagande via webbsida eller genom direkt kontakt med företrädare för Hillertz juridik. Anmälan ska bekräftas av Hillertz juridik och kunden är inte bunden av sin anmälan innan bekräftelse mottagits och kunden därefter bekräftat sitt deltagande. Hillertz juridik har ensidig rätt att bekräfta anmälan, neka anmälan eller erbjuda deltagande vid annan tidpunkt i enlighet med vad som bedöms bäst utifrån bland annat gruppstorlek och övriga deltagande organisationer. Kunden är först bunden av anmälan då bekräftelse på deltagande inklusive villkor kommit kunden tillhanda och kunden bekräftar anmälan. 

Det är väsentligt att modulerna genomförs i planerad ordning då innehållet bygger på föregående tillfälle. Hillertz juridik förbehåller sig rätten att ändra i datum och tid för det fall detta blir nödvändigt. Sådan ändring ska ske med minst två veckors varsel. Om Hillertz juridik inte kan genomföra en planerad modul på grund av sjukdom ska gruppen erbjudas ersättningstillfälle, i första hand genom att programmet förlängs med ett tillfälle och att programmet således förskjuts. Om Kund inte kan delta vid ett tillfälle ska detta anmälas snarast. Om möjligt får tillfället genomföras med annan grupp. Tillfället får annars genomföras separat mot en tilläggskostnad motsvarande Hillertz juridiks rabatterade konsultarvode. Programmet kommer under alla omständigheter avslutas senast inom fyra månader från första tillfället, det vill säga oavsett om alla moduler kunnat genomföras eller ej. 

3. Programmets syfte och innehåll 
Programmet syftar till att i grupp om 5-8 organisationer ge Kunden grundläggande kunskap om dataskydd och hur det förhåller sig till informationssäkerhet, IT, AI, leverantörer och kunder. Kunden får också allmän vägledning genom råd och stöd i framtagande av sin dataskyddsdokumentation. Kunden ska efter genomfört program ha påbörjat sitt arbete med dataskydd och ha ett gott underlag för att arbeta vidare på egen hand. Kunden ska ha tydligare förståelse hur kontroll över, och skydd av information minskar risker i verksamheten. Varje Kunds affär och organisation är unik. Deltagande i programmet innebär inte att kunden fullt ut kommer att efterleva dataskyddsförordningens krav. Hillertz juridiks rådgivning är anpassad efter de förutsättningar som föreligger vid workshops, den information som Kunden lämnat samt gällande lagstiftning. Kunden ska därför inte använda sig av lämnade råd i annat ärende än det som Hillertz juridik anlitats för. 

Hillertz juridik uppdaterar som utgångspunkt inte lämnad information mot bakgrund av förändrat rättsläge, om detta inte särskilt efterfrågats och omfattas av uppdragsbekräftelsen/offerten eller får anses ingå i ett löpande arbete som resurskonsult under tiden kontraktet löper.

Kunden är införstådd med att ett lyckosamt deltagande förutsätter att arbete genomförs mellan de olika modulerna och att ytterligare yrkeskategorier i bolaget kommer att behöva engagera sig. Detta omfattar inte minst bolagets ledning eftersom en central del i dataskydd utgörs av överväganden och beslut gällande risk.

4. Kommunikation och säkerhet
Hillertz juridik kommunicerar ofta med Kunden och andra involverade i ärendet via internet. Kommunikation via internet kan innebära viss säkerhetsrisk. Kunden ansvarar alltid för att bedöma lämpligheten i att använda e-post som kommunikationsmedel frö aktuell kommunikation. Önskar Kunden att kommunikation sker på annat sätt än via internet ska denne meddela Hillertz juridik detta. Hillertz juridik ansvarar inte för de risker som kommunikation via internet medför. Virusfilter och andra säkerhetssystem kan komma att filtrera ut även vanlig e-post. Därför uppmanas Kunden att följa upp och få bekräftat att e-post med viktig information nått Hillertz juridik. 

5. Sekretess 
Hillertz juridik förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information som erhålls från Kunden eller som annars framkommer vid genomförandet av programmet. Kunden ansvarar alltid för att säkerställa att inte affärskritisk information delas med övriga i gruppen. GDPR-akutens workshops avser att vara en plats för diskussion och samarbete mellan deltagarna. Kunden åtar sig att inte sprida information, oavsett vad informationen rör, som övriga organisationer delar med sig i samband med genomförande av workshops och övrigt samarbete relaterat till GDPR-akuten. Med “konfidentiell information” avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för; 1. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Hillertz juridiks sida mot innehållet i detta avtal; 2. upplysning, som Hillertz juridik kan visa att de redan kände till innan de mottog den från Kunden; 3. upplysning, som Hillertz juridik mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av konfidentialitetsåtgande i förhållande till denne. 4. Konfidentiell information får användas av Hillertz juridik där denne agerar för egen eller Kundens del, till exempel i en domstolsprocess eller om det på annat sätt krävs inom ramen för uppdraget. I fall som avses under punkten 3 ovan har dock Hillertz juridik inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från Kunden enligt detta avtal. Hillertz juridik förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Vidare ska Hillertz juridik på ett betryggande sätt hantera konfidentiell information och databärande media. 

Ovanstående åtagande gällande konfidentialitet gäller även för Kund gentemot Hillertz juridik. 

6. Pris och fakturering 
Deltagande i GDPR-akuten sker mot fast pris som anges i samband med anmälan. Priset omfattar rådgivning kring del delar som GDPR-akuten omfattar under tiden från att programmet startar fram till och med sista tillfället. Rådgivningen är av vägledande karaktär för att Kunden ska komma framåt i sitt arbete med de mallar och dokument som tillhandahålls inom ramen för programmet. För fördjupad rådgivning, rättsutredningar, deltagande i Kundinterna möten etc. gäller Hillertz juridiks Allmänna villkor för juridisk rådgivning och arvode per timme. Hillertz juridik ger tydligt besked kring om rådgivningen i en viss fråga ingår i GDPR-akuten eller inte, samt uppskattad tidsåtgång och arvode innan arbete påbörjas. Debitering sker som huvudregel för påbörjad halvtimme. Hillertz juridik får justera timarvode under pågående uppdrag efter information till Kunden. Fakturering sker även för utlägg och kostnader i ärenden, exempelvis för reseersättning, ansökningsavgifter etc. om inget annat avtalats. 

Fakturering av deltagande i GDPR-akuten sker när anmälan och deltagande bekräftats av båda parter. För rådgivning som inte omfattas av GDPR-akuten faktureras månadsvis i efterskott. Betalfrist är femton dagar från fakturadatum. Fakturerat belopp ska vara inbetalt till Hillertz juridik på bankgiro 5615-2069 senast den förfallodag som anges på fakturan. Efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Hillertz juridik får debitera lagstadgad påminnelseavgift och förseningsersättning om 450 kr vid försenad betalning. Om beloppet inte har betalats på förfallodagen förbehåller sig Hillertz juridik rätt att inte utföra ytterligare arbete i ärendet innan full betalning skett. En utebliven betalning ses inte som en begäran om avslutande av uppdraget. 

7. Immateriella rättgheter m.m. 
I GDPR-akuten ingår tillgång till ett antal mallar och presentationer under programmets genomförande. Immateriella rättigheter till dokument tillhör Hillertz juridik. Kunden har rätt att använda dessa mallar och presentationer inom den deltagande organisationens verksamhet men får inte använda eller sprida det utanför sin organisation. Om kunden önskar redigera och anpassa mallarna ska Hillertz juridiks logotyp avlägsnas.

Efter Kundens skriftliga samtycke har Hillertz juridik har rätt att använda Kundens logotyp, näringskännetecken och varumärke i marknadsföringssammanhang, såsom vid angivande av referenskunder på webbplats och i andra kontexter. 

8. Utomstående rådgivare och konsulter 
Hillertz juridik kan ge tips om rådgivare och konsulter. Om en extern konsult anlitas agerar denne oberoende av Hillertz juridik. Extern konsult anlitas för Kundens räkning och Hillertz juridik ansvarar inte för sådan konsult, och inte heller för offert lämnad av extern konsult oavsett rekommendationer. 

9. Ansvar 
Hillertz juridik genomför GDPR-akuten och rådgivning efter bästa förmåga och ansvarar inte för ett visst resultat eller en viss utgång av uppdraget. GDPR-akuten omfattar en generell rådgivning kring dataskydd och kringliggande frågor, huvudsakligen i grupp med flera andra organisationer. Underlaget kring Kundens förutsättningar är inte sådana att en specifik rådgivning kan lämnas baserat på vad som framkommer vid workshoptillfällen. 

För sådan mer specifik rådgivning, exempelvis fördjupad utredning och rådgivning kring vissa förhållanden, deltagande vid konsekvensbedömningar och riskbedömningar, vid tvist med registrerad eller i samband med kontakt med tillsynsmyndigheter avtalas särskilt. Sådan specifik juridisk rådgivning regleras av Hillertz juridiks Allmänna villkor för juridisk rådgivning. 

Hillertz juridik ansvarar endast för skada vid avtalsbrott som orsakats Kunden genom uppsåt eller grov oaktsamhet vid utförande av uppdraget. Hillertz juridik ansvarar dock aldrig för indirekt skada såsom exempelvis, men inte begränsat till, inkomstförlust, utebliven vinst eller kostnad för anlitande av annan rådgivare/konsult etc. Hillertz juridik ansvarar inte heller för Kundens förlust av data. Hillertz juridik ansvarar inte heller för skada som uppkommer på grund av att Kunden använder resultatet eller givna råd i andra sammanhang. Kunden ska i sin tur hålla Hillertz juridik skadelöst gällande krav från tredje man, inbegripet men inte begränsat till intrång i annans rätt. Hillertz juridik ansvarar inte för förlust som orsakas Kunden genom påförande av sanktionsavgifter eller annat. Bryter Kunden mot avtalet har Hillertz juridik, oavsett om uppsåt eller oaktsamhet kan visas eller inte, rätt till skadestånd för all skada som Hillertz Juridik orsakats med anledning av Kundens avtalsbrott. Hillertz juridik ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av sådana omständigheter som ligger utanför Hillertz juridiks kontroll, såsom exempelvis strömavbrott, sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga, brand, trafikolycka, översvämning, förlust av data etc. Hillertz juridiks ansvar för skador som orsakats Kunden på grund av avtalsbrott är alltid begränsat till fem (5) gånger arvodet för uppdraget, dock till ett maximalt belopp om en och en halv (1,5) miljon kronor. Hillertz juridiks ansvar för skada ska sättas ned med belopp som motsvarar vad Kunden kan erhålla genom försäkring som tecknats eller borde ha tecknats av Kunden. Hillertz juridiks ansvar för skador på Kundens egendom som orsakats Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse av Hillertz juridik eller dennes anställda är begränsat till 20 000 kr. Hillertz juridiks ansvar för skada på egendom ska sättas ned med belopp som motsvarar vad Kunden kan erhålla genom försäkring som tecknats eller borde ha tecknats av Kunden. 

10. Personuppgifter 
Hillertz juridik är personuppgiftsansvarig för den behandling som avser Kundens personuppgifter, samt de uppgifter som Kunden förser Hillertz juridik med inom ramen för GDPR-akuten. Uppgifterna kommer att användas vid ärendehantering, i handlingar och e-post, i redovisning, affärsutveckling, Kundanalyser och liknande. Kundens kontaktuppgifter kan även användas för att skicka Kundanpassad nyhetsinformation och andra erbjudanden kring de tjänster som Hillertz juridik erbjuder. För mer detaljerad information om Hillertz juridiks behandling av personuppgifter, se Hillertz juridiks Information om behanding av personuppgifter på hillertzjuridik.se. 

För de fall Hillertz juridik utför uppdrag under arbetsledning av Kunden på ett sätt som är att jämställa med andra anställda i Kundens verksamhet är Kunden personuppgiftsansvarig och konsulten som en person som behandlar personuppgifter under Kundens överinseende, det vill säga Hillertz juridik är i dessa fall inte att betrakta som personuppgiftsbiträde vid hantering av personuppgifter som förekommer i kundens verksamhet. 

11. Avslutande av uppdraget 
Vid för tidigt avslutande av deltagande i GDPR-akuten återbetalas som huvudregel inte deltagaravgiften. Hillertz juridik och Kunden ska dock tillsammans arbeta för att programmet kan genomföras på lämpligt vis om Kunden får förhinder. För avslutande av andra rådgivningsuppdrag gäller Hillertz juridiks Allmänna villkor för juridisk rådgivning. 

12. Reklamation, klagomål m.m. 
Om Kunden vill framställa klagomål avseende uppdragets utförande (avtalsbrott) ska denne vända sig till byråns ägare snarast möjligt. Kunden ska framställa reklamation skriftligen senast inom trettio (30) dagar från det att Kunden upptäckt felaktigheter i uppdragets utförande. Reklamation eller krav får aldrig framställas senare än nittio (90) dagar efter faktureringsdatum på Hillertz juridiks sista faktura i ärendet. Sker reklamation inte i rätt tid har Kunden försuttit sin rätt att göra gällande avtalsbrott. Reklamation befriar inte Kunden från skyldighet att betala för utfört arbete. Meddelanden Reklamation, begäran om skadestånd och frågor gällande avtalsvillkoren m.m. ska skickas till e-post katarina@hillertzjuridik.se. Meddelanden anses kommit Hillertz juridik tillhanda vid avsändande av detsamma om dess mottagande har behörigen bekräftats av Hillertz juridik. Meddelanden till Kunden ska skickas till e-postadress som används av Kunden. Meddelanden anses kommit Kunden tillhanda vid avsändande av detsamma. 

13. Avtalets omfattning, bestämmelses ogiltighet och ändringar i avtalsvillkor 
Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande och dessa villkor ersätter eventuella skriftliga och muntliga åtaganden som föregått avtalet. Om någon del eller villkor i detta avtal skulle anses ogiltigt innebär det inte att hela avtalet är ogiltigt utan skälig jämkning av avtalet i förhållande till ogiltigheten ska istället ske. Hillertz juridik förbehåller sig rätten att från tid till annan revidera dessa allmänna villkor, varefter den nya versionen kommer att gälla för uppdrag som påbörjas efter att reviderad version trätt i kraft. Den reviderade versionen träder i kraft efter att den publicerats på hillertzjuridik.se. 

14. Tillämplig lag och tvist 
Tvister med anledning av dessa allmänna villkor ska hänskjutas till avgörande av svensk allmän domstol med Lunds tingsrätt som första instans. Allmänna villkor, uppdragsbekräftelse, resultat av uppdrag och rådgivning ska i sin helhet regleras och tolkas enligt svensk rätt. Utan att det påverkar ovanstående forumbestämmelse får Hillertz juridik vid indrivning av fordringar göra det via inkassobolag, Kronofogden eller annan behörig myndighet.