Sök

Integritetsinformation


Personuppgiftsansvarig
Hillertz juridik och dataskydd AB, orgnr 559293-4854, med adress Byvägen 5 B, 246 57 Barsebäck, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker i bolagets verksamhet. Av denna information framgår varför vi behandlar dina personuppgifter och hur det går till. Här finns också information om hur du kan utöva dina rättigheter såsom de anges i dataskyddsförordningen.

Informationen riktar sig till kunder och motparter, kursdeltagare, leverantörer och partners samt besökare på webbplatsen. Kompletterande information finns i vår policy om Cookies.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Kunder och motparter
Vi behandlar dina kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnar till oss i samband med att vi förbereder och utför uppdrag för din eller din motparts räkning, för faktureringsändamål och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Kontaktuppgifter är namn, roll, e-post och telefonnummer till arbetet, samt information om din arbetsgivare. I samband med detta kan vi även komma att samla in personuppgifter om dig från offentliga och privata register, domstolar och myndigheter. De rättsliga grunderna för denna behandling är fullgörande av avtal, vårt berättigade intresse att utreda och försvara rättsliga anspråk i egenskap av ombud samt fullgörande av rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 2 år efter det att uppdraget är avslutat. Undantag gäller för sådana personuppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis bokföringslagen eller ska arkiveras, se nedan.

Vi dokumenterar och arkiverar uppdrag i ett dokumenthanteringssystem. Vi gör detta för att skydda oss och våra kunder från framtida rättsliga anspråk och för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att utreda, försvara och göra gällande rättsliga anspråk samt att fullgöra rättsliga förpliktelser. Arkiverad dokumentation sparas upp till 10 år efter att uppdraget är avslutat.

Om du deltar i en kurs anordnad av oss
Vi behandlar dina kontaktuppgifter i samband med att du deltar i någon av våra kurser. Om du har en enskild näringsverksamhet behandlar vi även ditt personnummer eftersom det utgör ditt organisationsnummer. Uppgifterna behandlas för att administrera och genomföra kursen, följa upp kvalitet samt för faktureringsändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att fullgöra kursavtalet med ditt företag. Om du har enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet med dig beträffande deltagande i kursen. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål sparas 2 år efter genomförd kurs.

Leverantörer och partners
Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson/anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta för att upprätthålla relationen med leverantören eller affärspartnern, vilket utgör ett berättigat intresse. Personuppgifter som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört. Uppgifter om dig som förekommer på faktura sparas så länge lagstiftningen kräver det.

Potentiella kunder och samarbetspartners
I syfte att kontakta dig för marknadsföringsändamål samlar vi in dina kontaktuppgifter ibland direkt från dig, från någon som rekommenderar dig eller från publikt tillgänglig information hos exempelvis Bolagsverket för att kunna marknadsföra våra tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra oss.

Cookies
Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i vår policy om Cookies.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra underleverantörer vid genomförande av uppdrag för er räkning. Vi kan också komma att lagra informationen i tjänster som driftas av andra företag så som e-post och konferensverktyg samt e-postleverantör. Vid sådana delningar behandlas dina personuppgifter alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi har skriftliga avtal för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och förhindrar att leverantören använder dina uppgifter för egna ändamål.

Dina kontaktuppgifter kan också komma att delas med anlitad leverantör av ekonomitjänster för bokförings- och faktureringsändamål.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter inom ramen för ett uppdrag, exempelvis med en myndighet eller en domstol. Om du är vår kund kommer vi alltid att informera dig om en sådan delningar på förhand.

Det kan också förekomma att dina uppgifter delas med myndigheter i den utsträckning det följer av en rättslig skyldighet.

Var behandlar ni mina personuppgifter?
Hillertz juridik & dataskydd AB använder svenska och europeiska leverantörer för e-post, videokonferens, dokumentlagring och webbsida. Beroende på vilka leverantörer du eller företaget du arbetar för använder kan dina personuppgifter komma att överföras till ett land utanför EU/EES. Hillertz juridik & dataskydd AB tar inte ansvar för vilka leverantörer du använder för din e-post, dokumenthantering eller ditt val av konferensverktyg i våra kontakter med dig. Framför gärna om du har speciella önskemål om kring kommunikationen i samband med att vi utför uppdrag för din räkning.

Vilka rättigheter har jag?
Dataskyddsförordningen ger dig som registrerad ett antal rättigheter. Vissa av dem kan begränsas med hänsyn till att det ställs lagkrav på att vi ska ha kvar uppgifterna under viss tid, eller att vi har berättigade intressen som motiverar att uppgifterna lagras ytterligare en period.

Rätt till tillgång till dina uppgifter, ett så kallat registerutdrag – en rätt att få bekräftelse på att vi behandlar information om dig, och information kring behandlingen.
Rätt till rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering –du har rätt att få vissa uppgifter borttagna under förutsättning att uppgifterna inte behandlas för att vi ska kunna ta tillvara vår rätt i samband med en eventuell tvist eller lagstiftning som kräver att informationen sparas, så som bokföringslagen.
Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att återkalla samtycke – en rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
Rätt att lämna klagomål – en rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk.

Kontakt
Vill du utöva dina rättigheter, har du frågor eller klagomål gällande behandling av dina personuppgifter så kontaktar du oss på info@hillertzjuridik.se Om du vill lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten ska du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Uppdaterat 2021-06-15

Cookies

På webbplatsen används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen.
Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.

De två cookies som placeras när du besöker vår webbsida är nödvändiga för funktionaliteten och kan därför inte väljas bort av dig. Se nedan för mer information om dessa.

Permanenta cookies 
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

Hillertz juridik & dataskydd lagrar en samtyckescookie; cookieConsentAgree. Den har till syfte att komma ihåg om du samtyckt till att vi placerar cookies på din dator eller inte. Samtyckescookien sparas ett år.

Session cookies
En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Under tiden du besöker Hillertz juridik & dataskydds webbsida lagras en sessioncookie (9fb255014757e8eb9897b6b6dd219441) temporärt i din dators minne. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Analysverktyg för webbstatistik
Vi använder inga analysverktyg för webbstatistik.

Tips
För att få extra kontroll över vilka cookies som placeras hos dig kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.